Informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro klienty

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v TRINITY BANK a.s.

TRINITY BANK a.s. – se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25307835, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B24055 (dále jen „TRINITY BANK") zpracovává osobní údaje v souladu s účinnou právní úpravou. Evropská legislativa posunula současné hranice pro ochranu a zpracování osobních údajů na novou úroveň. Od 25. května 2018 se stává přímo účinným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, které ještě ve větším rozsahu chrání osobní údaje, a to v rámci celé Evropské Unie.

TRINITY BANK v tomto dokumentu zveřejňuje kategorie zpracovávaných osobních údajů, právní důvody a způsob zpracování, práva subjektů osobních údajů a možnost uplatnění práv subjektů údajů.

 

TRINITY BANK shromažďuje osobní údaje v uvedeném rozsahu:

 • jméno, příjmení, rodné číslo,
 • profese (u podnikatele i obchodní firmu, IČO, sídlo a předmět činnosti),
 • datum narození,
 • adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, korespondenční adresa,
 • pohlaví, věk,
 • informace o bonitě a důvěryhodnosti,
 • druh a charakter využívaných služeb, včetně způsobu a rozsahu jejich využívání,
 • sociodemografická data,
 • informace o využívání produktů a služeb,
 • informace ze žádostí o produkty a služby,
 • informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi vámi a námi,
 • informace o zůstatcích na účtech,
 • transakční údaje,
 • geolokační údaje,
 • informace z internetového prohlížeče, který používáte,
 • údaje, které získáváme přímo od vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě zveřejníte, z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran, v jakém je TRINITY BANK poskytl v souvislosti s žádostí o vznik obchodního vztahu nebo v souvislosti s jakýmkoliv jiným smluvním vztahem

Zásady aplikované při nakládání s osobními údaji

TRINITY BANK při správě a zpracování osobních údajů dodržuje tyto zásady:

 • Osobní údaje musí být zpracovávány v souladu se zákonem. 
  Bez existence alespoň jednoho zákonného právního důvodu nemůže TRINITY BANK osobní údaje zpracovávat. Právní důvod zpracování představuje oprávnění TRINITY BANK zpracovávat osobní údaje za legitimními účely.
 • Zpracování osobních údajů musí probíhat korektně a transparentně. 
  TRINITY BANK deklaruje legitimní účely, pro které osobní údaje zpracovává a klienty informuje o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu tyto údaje nadále zpracovává a kterým subjektů je předává.
 • Zpracování osobních údajů musí být omezeno pro určité, výslovně stanovené legitimní účely, a to s ohledem na přiměřenost, relevantnost a pouze nezbytný rozsah těchto údajů. 
  Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu v souladu s účelem jejich zpracování.
 • Přesnost a aktualizace osobních údajů. 
  Osobní údaje neustále aktualizujeme a upravujeme, abychom docílili zpracování pouze relevantních a správných osobních údajů.
 • Osobní údaje jsou ukládány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování. 
  TRINITY BANK jako správce údajů má povinnost zpracovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, poté je povinen tyto údaje zlikvidovat.
 • Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům zabezpečujícím jejich integritu, celistvost a důvěrnost. 
  Veškeré osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným nakládáním, zpracováním, zneužitím, poškozením, zničením anebo ztrátou prostřednictvím souhrnu bezpečnostních opatření.

TRINITY BANK odpovídá za dodržování všech těchto zásad a je povinen jejich dodržování doložit.

Všechny výše uvedená pravidla a zásady se komplexně prolínají celým procesem od prvotního získání osobních údajů až po ukončení jejich zpracovávání, resp. jejich výmaz.

Právní důvody zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je vždy nutné osvědčit existencí právního důvodu. Bez právního důvodu nelze tyto údaje zpracovávat.

TRINITY BANK využívá a uplatňuje následující právní důvody:

 • klient udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient (tzv. subjekt údajů) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto klienta,
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na TRINITY BANK jako na tzv. správce údajů vztahuje,
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů TRINITY BANK či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody klientů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je jím dítě.

Zdroje osobních údajů, z nichž čerpáme a vycházíme

Osobní údaje získáváme zejména z dobrovolně poskytnutých informací, veřejných rejstříků, seznamů a evidencí a dalších zdrojů, které jsou, se souhlasem klienta, veřejně přístupné a taktéž od třetích osob a smluvních partnerů.

Účel získávání osobních údajů

Osobní údaje našich klientů získáváme prioritně k tomu, abychom naplnili právní a zákonné povinnosti stanovené právním řádem České republiky a Evropské Unie. Druhotným účelem je zabezpečení řádného fungování a chodu TRINITY BANK ve vztahu ke klientům, kde je v rámci poskytovaných služeb předání osobních údajů nezbytné. Ve zbývajícím rozsahu získáváme údaje pro neustálé zlepšování našich produktů a služeb a uspokojení s cílem uspokojit potřeby všech klientů.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je naší prioritou. Všechna data a osobní údaje chráníme nejmodernějšími zařízeními a v souladu s bezpečnostními opatřeními, která nám umožňují poskytnout maximální míru ochrany osobním údajům.

Subjekty, kterým TRINITY BANK vaše osobní údaje poskytuje

TRINITY BANK poskytuje osobní údaje na základě právního důvodu následujícím subjektům:

 • Státní orgány, orgány státní a veřejné správy, jimž má TRINITY BANK povinnost je poskytovat,
 • Česká národní banka,
 • Auditorské společnosti,
 • SAB Finance a.s.,
 • FCM bank Limited,
 • SAB o.c.p., a.s., 
 • a právní poradci, personální agentury.

Práva klienta v souvislosti s poskytnutými osobními údaji

Nedílnou součástí právní ochrany osobních údajů jsou následující práva klientů:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům a na srozumitelnou a jasnou informaci o tom, jak tyto informace využíváme 
  Jedná se o aktivní právo klienta, které ústí v povinnost TRINITY BANK tyto informace poskytnout.
 • Právo požadovat vysvětlení, pokud se budete domnívat či mít podezření, že s vašimi osobními údaji nenakládáme v souladu s právními předpisy, příp. kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo na informace. 
  Právo klienta být informován o zpracování jeho osobních údajů a o všech aspektech tohoto zpracování.
 • Právo souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoliv odvolat, případně jinak vymezit jeho rozsah 
  Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a klient jej může kdykoliv odvolat.
 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) 
  Klient je oprávněn požadovat vymazání všech osobních údajů týkajících se jeho osoby a TRINITY BANK je povinen takové žádosti vyhovět, pokud je naplněn jeden z důvodů (např. osobní údaje již nejsou pro činnost TRINITY BANK potřeba, byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje byly zpracovány protiprávně atd.).
 • Právo na opravu a doplnění nesprávných osobních údajů 
  Všechny osobní údaje týkající se klientů musí být přesné a správné. V případě, že klient zjistí, že tomu tak není, je oprávněn informovat TRINITY BANK a požadovat opravu či doplnění takových údajů.
 • Právo své osobní údaje získat zpět a přenést je na jinou osobu 
  Klient má právo získat své osobní údaje v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a následně je předat jinému správci za podmínky, že jeho osobní údaje byly získány a zpracovány s jeho souhlasem pro konkrétní účely nebo jejich zpracování bylo nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost TRINITY BANK.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování 
  Klient je oprávněn požadovat, aby jeho osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, které by pro něj mohlo mít právní či jiné podobné účinky.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů 
  Za stanovených podmínek má klient právo požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.
 • Právo na podání námitky 
  Každý klient může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pouze za podmínky, že se jedná o zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je TRINITY BANK pověřena anebo zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů TRINITY BANK či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody klientů vyžadující ochranu osobních údajů, včetně profilování.
 • Právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů 
  V případě porušení ochrany osobních údajů má klient možnost podat na ochranu svých práv stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorovému úřadu).

Časový úsek, po který budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly zpracovány, tj. od okamžiku udělení souhlasu s nakládáním s vašimi osobními údaji až do okamžiku ukončení smluvních závazků a pominutí veškerých právních důvodů, které by odůvodňovaly jejich další zpracování.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

V případě, že máte jakékoliv dotazy v souvislosti s osobními údaji a jejich zpracováním TRINITY BANK, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@trinitybank.cz nebo jakoukoliv pobočku TRINITY BANK.

 

Jsme tu pro vás

Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty?