Info o zpracování osobních údajů pro uchazeče

Informace o zpracovávání osobních údajů uchazeče

 

Správce a účel zpracování

Pro účely výběrového řízení na příslušnou pozici bude společnost TRINITY BANK a.s., IČO: 25307835, se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, (dále „Banka“), jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s vámi v případě, že budete vybrán na pozici a rozhodnete se přijmout pracovní nabídku nebo nabídku obchodní spolupráce.

 

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

V případě, že máte jakékoliv dotazy v souvislosti s osobními údaji a jejich zpracováním TRINITY BANK, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu  nebo jakoukoliv pobočku TRINITY BANK.

 

Rozsah zpracování

Banka zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je Bance poskytl uchazeč, a to v míře nezbytné pro dosažení účelu zpracování, jedná se o jméno, příjmení, datum narození, fotografie, kontaktní údaje, historie zaměstnání, dosažené vzdělání, znalosti, dovednosti, zájmy a další údaje, které uchazeč poskytl pro účel zpracování (výběrové řízení). Zpracování probíhá manuálně.

 

Doba zpracování

Nedohodneme-li se při realizaci Vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme šest měsíců od jejich zaslání (zpřístupnění správci). Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci). Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce a případných zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Vaše osobní údaje rovněž archivujeme v zabezpečených složkách s omezeným přístupem pouze pro účely ochrany našich oprávněných zájmů v případném právním sporu, a to maximálně po dobu tři let od ukončení výběrového řízení.

 

Práva subjektu údajů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

  •        na přístup k osobním údajům;
  •        na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
  •        na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány                   protiprávně;
  •        na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech;
  •        na přenositelnost údajů;
  •        vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad             Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
  •        obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě, že máte jakékoliv dotazy v souvislosti s osobními údaji a jejich zpracováním TRINITY BANK, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@trinitybank.cz nebo jakoukoliv pobočku TRINITY BANK.

 

Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej odvolat, případně vznést námitku ke zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu. To vše prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese kariera@trinitybank.cz nebo písemně na adrese TRINITY BANK a.s., Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, úsek Lidské zdroje.

 

Dozorující orgán

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz

 

Jsme tu pro vás

Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty?