Whistleblowing

Oznámení porušení pravidel nebo pochybení v TRINITY BANK a.s.

PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ O MOŽNÉM PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) zřídila TRINITY BANK a.s. tzv. vnitřní oznamovací systém sloužící pro podání oznámení informací o možném protiprávním jednání.

TRINITY BANK a.s. informuje oznamovatele, že kromě níže specifikovaného vnitřního oznamovacího systému může své oznámení směřovat i přímo Ministerstvu spravedlnosti. Oznamovatel si může svobodně zvolit, který systém pro podání oznámení zvolí.

V případě oznámení týkajících se skutečností, které spadají pod působnost AML zákona, je orgánem příslušným pro přijetí oznámení v rámci externího oznamovacího systému Finančně analytický úřad.

Za podání vědomě nepravdivého oznámení může být oznamovateli uložena pokuta do až do výše 50.000,- Kč.

Za přijímání a nakládání s oznámeními jsou odpovědní pověření pracovníci odboru Compliance a AML tzv. Whistleblowing officeři. Whistleblowing officer přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec TRINITY BANK a.s. nebo osoba vykonávající pro TRINITY BANK a.s. dobrovolnickou činnost či jinou obdobnou činnost či akcionář, následně vyrozumívá oznamovatele o vyřízení jeho oznámení v zákonem stanovených lhůtách.

JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Oznámení lze podat:

Písemně

  1. Prostřednictvím kontaktního formuláře níže.
  2. V listinné podobě na adresu TRINITY BANK a.s. na obálku je vždy potřeba uvést "Whistleblowing – NEOTVÍRAT“.
  3. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu hlaseni@trinitybank.cz.

Ústně

Telefonicky Whistleblowing officerovi na telefonním čísle +420 770 195 689, případně +420 775 267 955 - telefonické rozhovory nejsou nahrávány.

Osobně

Termín osobního setkání s Whistleblowing officerem bude sjednán nejpozději ve lhůtě 14 dní od doručení žádosti o schůzku (e-mailem, telefonicky).

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost. Každé oznámení musí dále obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít.

Oznámení lze učinit i anonymně. Pokud oznamovatel učiní anonymní oznámení, nepodléhá zákonné ochraně podle zákona o ochraně oznamovatelů (zákaz být vystaven odvetnému opatření týkající se zejména oznamovatele či osob jemu blízkých) a neplatí pro něj ani v zákoně o ochraně oznamovatelů stanovené lhůty.

JAKÝ JE DALŠÍ POSTUP?

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho oznámení spadá pod definici dle zákona o ochraně oznamovatelů či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náležejí. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Whistleblowing officer bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen jemu. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Whistleblowing officer oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost oznámení a další rozhodné skutečnosti. Whistleblowing officer poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Whistleblowing officer prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Whistleblowing officer vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Tento formulář neslouží pro podávání reklamací a stížností - tyto prosím zasílejte dle Reklamačního řádu dostupného v sekci Ke stažení.

Nahrát maximální velikost 0 B